Toezicht

Documenten

Hier treft u relevante documenten aan, onder andere een aantal zaken die wettelijk verplicht zijn om te melden aan (mogelijke) klanten.

boss-fight-free-high-quality-stock-images-photos-photography-macbook-pro-mouse

Welke vragen stelt u over het beleggingsbeleid?

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder, vermogensadviseur of – beheerder om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming?1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Havika haar dienstverlening?Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?2) Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert Havika? Maakt Havika bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt Havika dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd? 3) In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd? Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waar wel of juist niet in wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd? 4) Bij advies of beheer over de hele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd? Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt Havika tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft zij voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld? 5) Bij uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s: Hoe komt Havika tot deze verwachtingen? Hoe maakt Havika de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van Havika? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd? 6) Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van Havika beoordelen? Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol.

olu-eletu-13086-unsplash (1)

Kosten beleggen

Als u gaat beleggen krijgt u te maken met kosten. Kosten hebben een belangrijke invloed op het rendement dat u realiseert. Met rendement wordt in dit geval uw netto rendement bedoeld, oftewel; het rendement van uw beleggingen na aftrek van de kosten. Onder deze kosten vallen zowel de directe als de indirecte kosten. Directe kosten De kosten die u aan Havika Vermogensbeheer BV (Havika) betaalt voor het beheer van uw beleggingsportefeuille (beheervergoeding, transactiekosten, servicefee, e.d.) Indirecte kostenDe kosten die u betaalt voor het beleggen in een specifiek beleggingsproduct zoals bijvoorbeeld een beleggingsfonds (beheer kosten van het fonds, transactiekosten in het product, e.d.)Onderstaand voorbeeld is een overzicht van de totaal te verwachten kosten van een neutrale portefeuille beheerd door Havika. In het voorbeeld zijn we uitgegaan van een portefeuille met een belegd vermogen van € 350.000,- waarbij gekozen is voor de variant van vaste beheerfee kosten (vanaf het beleggersprofiel neutraal is ook een combinatie van vaste fee en performance fee mogelijk).

stefan-stefancik-257625-unsplash (1)

Beleggingsbeleid

Eind 2014 hebben verschillende financiële marktpartijen, vertegenwoordigd door hun branche- en beroepsorganisatie, gesprekken gevoerd om de kwaliteit van het beleggingsbeleid gericht op particuliere cliënten te verbeteren en sectorbreed op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Een eerste resultaat van deze gesprekken is de gezamenlijke Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten uit januari 2015. Havika Vermogensbeheer BV (in vervolg Havika) onderschrijft het belang van deze handreiking. Dat geldt ook voor de uitkomsten van het AFM onderzoeksrapport Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening van februari 2014. In dit document legt Havika in algemene bewoordingen uit hoe invulling wordt gegeven aan de handreiking en het beleggingsbeleid. Dat doen wij bewust op hoofdlijnen omdat beleggen maatwerk is en geen client dezelfde is. U bent bij ons dan ook geen ‘nummer’. Uw persoonlijke situatie is leidend voor onze dienstverlening.

glenn-carstens-peters-203007-unsplash

Klachtenprocedure

Havika Vermogensbeheer BV (Havika) zal zich inspannen om de belangen van haar cliënten zo goed en zorgvuldig mogelijk en conform de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken te behartigen. Desondanks is het mogelijk dat een cliënt in een enkel geval van mening is dat Havika in strijd met de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken heeft gehandeld. In dat geval geldt onderstaande procedure.

helloquence-51716-unsplash

Beleid belangenconflicten

Op grond van wet- en regelgeving zijn financiële ondernemingen verplicht te beschikken over procedures en maatregelen voor het voorkomen van en omgaan met belangenconflicten. Deze verplichting geldt ook voor Havika Vermogensbeheer BV (Havika). In dit document is de samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten opgenomen. Hierin is terug te vinden welke mogelijke belangenconflicten kunnen optreden en de maatregelen die Havika heeft genomen om het belang van de cliënt te beschermen.

patrik-gothe-444-unsplash

Order uitvoeringsbeleid

Havika Vermogensbeheer BV (Havika) hanteert een order uitvoeringsbeleid met de volgende uitgangspunten.

olu-eletu-134758-unsplash

Beloningsbeleid

Het nemen van buitensporige en onverantwoorde risico’s in de bankensector heeft in de hele wereld problemen in het financiële stelsel veroorzaakt. Onverantwoorde beloningsstructuren van sommige financiële ondernemingen is één van de factoren geweest die aan het ontstaan van de problemen in het financiële stelsel hebben bijgedragen. Havika Vermogensbeheer BV (Havika) onderschrijft dit en beschikt daarom over een beloningsbeleid dat niet aanzet tot het nemen van buitensporige risico’s. Op grond van de wet dienen financiële ondernemingen de bedrijfsvoering op een zodanige manier in te richten dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Een beheerst beloningsbeleid is onderdeel van een beheerste bedrijfsvoering. Beloningsstructuren waarvan een prikkel uitgaat om onverantwoorde risico’s te nemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel de soliditeit van financiële ondernemingen als hun stakeholders (klanten, werknemers en aandeelhouders). Havika onderschrijft het belang van een beheerst beloningsbeleid. Havika kent geen beloningsstructuren waarvan een prikkel uitgaat om onverantwoorde risico’s te nemen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel haar stakeholders, waaronder de cliënten van Havika, als de financiële positie van haar onderneming. Havika kent bijvoorbeeld geen variabele beloning die is gekoppeld aan transacties die voor de cliënten worden uitgevoerd. Met deze beloningsstructuur voldoet Havika volledig aan de wet. Het beloningsbeleid is structureel in onze organisatie ingebed. Het beleid is opgesteld in samenwerking met een extern compliance bureau. Dit onafhankelijke bureau ziet toe op een correcte naleving van het beleid. Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van Havika en is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Het beloningsbeleid is verder gericht op de soliditeit van de onderneming. Dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels om onverantwoorde risico’s te nemen. Dit leidt tot het centraal stellen van de cliënt. Dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels om de cliënt niet centraal te stellen. Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers inclusief de directie van Havika.

Havika Advies en Vermogensbeheer BV

Privacy Statement

Sluiten