Beleggingsbeleid

Een woord vooraf

Eind 2014 hebben verschillende financiële marktpartijen, vertegenwoordigd door hun branche- en beroepsorganisatie, gesprekken gevoerd om de kwaliteit van het beleggingsbeleid gericht op particuliere cliënten te verbeteren en sectorbreed op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Een eerste resultaat van deze gesprekken is de gezamenlijke Handreiking Beleggingsbeleid Particuliere Cliënten uit januari 2015. Havika Vermogensbeheer BV (in vervolg Havika) onderschrijft het belang van deze handreiking. Dat geldt ook voor de uitkomsten van het AFM onderzoeksrapport Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening van februari 2014. In dit document legt Havika in algemene bewoordingen uit hoe invulling wordt gegeven aan de handreiking en het beleggingsbeleid. Dat doen wij bewust op hoofdlijnen omdat beleggen maatwerk is en geen client dezelfde is. U bent bij ons dan ook geen ‘nummer’. Uw persoonlijke situatie is leidend voor onze dienstverlening.

Algemeen

Een beleggingsbeleid is van belang voor zowel vermogensbeheer als vermogensbegeleiding. Wij zijn ons bewust van de centrale plek die de cliënt inneemt, zowel bij inventarisatie van het risicoprofiel en de doelstellingen, als bij het afleggen van verantwoording. Havika heeft een zeer helder beeld ten aanzien van de aangeboden diensten, de gehanteerde aanpak en de investment beliefs, ofwel leidende principes, waarop deze zijn gebaseerd.

Goede beleggingsdienstverlening start met een goede aansluiting tussen de cliënt aan de ene kant en onze dienstverlening aan de andere kant. Om te beoordelen of deze aansluiting er is, is een goed beeld van de cliënt naar ons idee nog niet voldoende. De uitgangspunten en principes van het beleggingsbeleid zijn daarbij van belang.

Informatie dienstverlening

Havika heeft voor haar cliënten en geïnteresseerden al sinds een aantal jaren een dienstenwijzer beschikbaar. In deze dienstenwijzer informeren wij u over onze dienstverlening en werkwijze. Zo kunt u er belangrijke informatie terugvinden over onze beleggingsprofielen met de bijbehorende asset allocatie (verdeling over liquiditeiten, aandelen, vastgoed, obligaties en alternatives). U krijgt hierdoor tevens al een indruk van ons beleggingsbeleid en de voorwaarden van onze dienstverlening.

Onze concepten

Havika biedt u verschillende beleggingsconcepten aan. U heeft de keuze uit:

  • Vermogensbeheer in beleggingsfondsen (Toekomstbeleggen.nl);
  • Vermogensbeheer in maatwerk portefeuilles;
  • Vermogensbegeleiding.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op of raadpleeg onze dienstenwijzer. Voor onze beleggingsconcepten maken wij gebruik van de volgende zeven beleggingsprofielen:

I. Defensief
II. Matig Defensief
III. Neutraal
IV. Matig Offensief
V. Offensief
VI. Opportunity
VII. Alternatives

Elk profiel kent zijn eigen beleggingsstrategie met de daarbij horende verdeling over de verschillende beleggingscategorieën zoals liquiditeiten, obligaties, aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen waaronder grondstoffen en hedge funds.

Het beleggingsbeleid: de uitgangspunten

De uitgangspunten van ons beleggingsbeleid zijn de leidende principes (de investment beliefs) die de basis vormen voor de inrichting en uitvoering van het beleggingsproces. Het is een set van overtuigingen die richting geeft aan de besluitvorming in het beleggingsproces. Wij hanteren onder andere de volgende uitgangspunten:

  • Door spreiding van het belegbare vermogen over verschillende beleggingscategorieën wordt er gediversifieerd en is het mogelijk het risico van een portefeuille te verlagen. Deze vermogensverdeling kan per beleggingsprofiel verschillen;
  • Risico en rendement zijn door de tijd niet constant. Dit kan een dynamische asset allocatie vereisen. Gemiddeld één keer per 2 weken vindt er een gestructureerd overleg (= beleggingscomité) plaats door onze adviseurs en beheerders. Tijdens dit overleg wordt er gesproken over de macro- en micro economische actualiteiten, advieswijzigingen door gerenommeerde effectenhuizen en overige beleggingsinhoudelijke zaken. Indien nodig worden er wijzigingen doorgevoerd of aanbevelingen gedaan met betrekking tot de (tactische) asset allocatie;
  • Op voorhand worden geen asset categorieën uitgesloten. Dit kan ook gelden voor het type financieel product indien dit in het belang van de client is. Zo kunnen bijvoorbeeld derivaten worden gebruikt om enerzijds koersrisico’s af te dekken (bijvoorbeeld put opties kopen) en anderzijds een hoger rendement te verkrijgen (bijvoorbeeld call opties schrijven);
  • Het percentage van de asset categorieën is bij elk profiel gemaximeerd. De reden is dat Havika de beweeglijkheid van de waardeontwikkeling van de beleggingen bewaakt zodat deze voldoet aan het afgesproken beleggersprofiel. Wij zullen nooit meer risico aangaan door een hoger percentage van de genoemde asset categorie op te nemen in de portefeuilles. De minimale percentages van de asset categorieën per profiel zijn ook omschreven;
  • Havika stelt zich ten doel een beter rendement te behalen dan de benchmark behorend bij het gekozen beleggersprofiel. Dit doet zij door middel van een actieve benadering en selectie van de beleggingsfondsen en trackers. Door hoofdzakelijk te kiezen voor high conviction fondsen, een thematische benadering en een tijdelijke onder- of overweging van beleggingen wordt dit doel nagestreefd.

Om optimaal invulling aan het beleggingsbeleid te geven volgen wij dagelijks actief de financiële markten. Indien de marktomstandigheden daarom vragen, zullen wij de gewenste aanpassingen in uw beleggingsportefeuille doorvoeren. Om dit actieve beleggingsbeleid te kunnen waarborgen en de benodigde tijd en aandacht aan uw vermogen te kunnen besteden, is het aantal klanten dat een adviseur of beheerder van Havika bedient gemaximeerd.

Met behulp van verschillende vooraf geselecteerde onafhankelijke researchkanalen, volgen en analyseren onze beheerders en adviseurs dagelijks de financiële markten.

Sluiten