Beloningsbeleid

Het nemen van buitensporige en onverantwoorde risico’s in de bankensector heeft in de hele wereld problemen in het financiële stelsel veroorzaakt. Onverantwoorde beloningsstructuren van sommige financiële ondernemingen is één van de factoren geweest die aan het ontstaan van de problemen in het financiële stelsel hebben bijgedragen. Havika Vermogensbeheer BV (Havika) onderschrijft dit en beschikt daarom over een beloningsbeleid dat niet aanzet tot het nemen van buitensporige risico’s.

Op grond van de wet dienen financiële ondernemingen de bedrijfsvoering op een zodanige manier in te richten dat deze een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Een beheerst beloningsbeleid is onderdeel van een beheerste bedrijfsvoering. Beloningsstructuren waarvan een prikkel uitgaat om onverantwoorde risico’s te nemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor zowel de soliditeit van financiële ondernemingen als hun stakeholders (klanten, werknemers en aandeelhouders).

Havika onderschrijft het belang van een beheerst beloningsbeleid. Havika kent geen beloningsstructuren waarvan een prikkel uitgaat om onverantwoorde risico’s te nemen die ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel haar stakeholders, waaronder de cliënten van Havika, als de financiële positie van haar onderneming. Havika kent bijvoorbeeld geen variabele beloning die is gekoppeld aan transacties die voor de cliënten worden uitgevoerd. Met deze beloningsstructuur voldoet Havika volledig aan de wet.

Het beloningsbeleid is structureel in onze organisatie ingebed. Het beleid is opgesteld in samenwerking met een extern compliance bureau. Dit onafhankelijke bureau ziet toe op een correcte naleving van het beleid.

Het beloningsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van Havika en is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Het beloningsbeleid is verder gericht op de soliditeit van de onderneming. Dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels om onverantwoorde risico’s te nemen. Dit leidt tot het centraal stellen van de cliënt. Dus daar waar mogelijk: het voorkomen, tegengaan en elimineren van prikkels om de cliënt niet centraal te stellen. Het beloningsbeleid is van toepassing op alle medewerkers inclusief de directie van Havika.

Sluiten