Klachtenprocedure

Inleiding

Havika Vermogensbeheer BV (Havika) zal zich inspannen om de belangen van haar cliënten zo goed en zorgvuldig mogelijk en conform de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken te behartigen. Desondanks is het mogelijk dat een cliënt in een enkel geval van mening is dat Havika in strijd met de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken heeft gehandeld. In dat geval geldt onderstaande procedure.

Indiening klacht

Het is van belang dat een klacht zo spoedig als mogelijk wordt ingediend. Hoe langer u daarmee wacht, des te moeilijker zal het zijn om alle informatie te achterhalen die nodig is om de klacht zorgvuldig in overweging te nemen.

Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend:

Havika Advies en Vermogensbeheer B.V.
Postbus 298
4940 AG Raamsdonksveer
info@havika.nl

Bij indiening van een klacht dient u een omschrijving van de klacht te geven, uw naam- en adresgegevens en telefoonnummer (en eventueel uw e-mailadres). Deze gegevens en de correspondentie die naar aanleiding van de klacht wordt gevoerd, worden geregistreerd door Havika.

Behandeling van de klacht

Uw klacht wordt behandeld door de compliance medewerker. Het streven is om elke klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden. Indien voorzienbaar is dat de beantwoording binnen tien werkdagen niet haalbaar is, zal de compliance medewerker u daarover berichten en aangeven wat de reden van de vertraging is en binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. Deze termijn zal in principe niet langer zijn dan zes weken.

Voor de afhandeling van de klacht kan de compliance medewerker u eventueel verzoeken nadere informatie te verstrekken. Nadat uw klacht door de compliance medewerker in overleg met de directie van Havika is besproken en de klacht in verhouding tot uw argumenten is beoordeeld, informeert de compliance medewerker u schriftelijk en gemotiveerd over het standpunt van Havika.

Uw reactie

Indien u zich niet kunt vinden in het standpunt van Havika, kunt u daarop vanzelfsprekend reageren. Die reactie dient binnen zes weken in het bezit te zijn van de compliance medewerker. Die zal opnieuw en in overleg met de directie van Havika uw reactie beoordelen. Uw reactie zal worden beantwoord op de wijze en termijn als hierboven is beschreven.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Havika is als financiële onderneming aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is bedoeld voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners. Op basis van de klachtenprocedure bij KiFiD mag u bij KiFiD pas schriftelijk een klacht indienen met betrekking tot de dienstverlening van Havika, nadat u de betreffende klacht eerst aan Havika heeft voorgelegd.

Sluiten