Order uitvoeringsbeleid

Havika Vermogensbeheer BV (Havika) hanteert een order uitvoeringsbeleid met de volgende uitgangspunten.

Doel van dit beleid

In dit beleidsdocument zijn de regelingen omtrent order uitvoering samengevat. Aan de hand van deze regels heeft Havika redelijkerwijs alle stappen genomen om te voldoen aan onze verplichting om een optimaal resultaat te behalen wanneer wij orders aan andere partijen doorgeven. In dit beleidsdocument verwijzen wij naar onze verplichting om u een optimale orderuitvoering te bieden.

Wanneer en op wie is dit beleid van toepassing

Dit beleid is van toepassing wanneer wij orders aan derden doorgeven. Normaliter zullen dit de depotbanken en beleggingsondernemingen zijn waarmee Havika samenwerkt. Havika is niet verantwoordelijk voor het orderbeleid van deze partijen. Havika voert zelf geen orders uit.

In dit beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen niet-professionele en professionele beleggers.

Factoren waarmee we rekening houden om een optimale uitvoering te realiseren

Om te voldoen aan onze verplichting uit hoofde van dit beleid, houden wij rekening met de volgende factoren:

  • prijs;
  • uitvoeringskosten;
  • snelheid van uitvoering;
  • waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
  • omvang van de order;
  • aard van de order;
  • de eventuele invloed die een order, als deze gepubliceerd wordt, op de marktprijs heeft;
  • eventuele andere overwegingen die van belang zijn bij de uitvoering van een order.

In de meeste gevallen zal de combinatie van prijs en uitvoeringskosten het belangrijkste zijn. Dit geldt voor zowel professionele als niet-professionele beleggers. Secundair wordt rekening gehouden met snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering/afwikkeling en omvang van de order. Wanneer u voor de uitvoering van een order ons speciale instructies geeft die afwijken van ons beleid, dan zullen wij de order volgens uw instructies uitvoeren, tenzij wij u te kennen hebben gegeven aan uw verzoek niet te kunnen voldoen. Het uitvoeren van een order conform uw instructies kan evenwel betekenen dat wij niet overeenkomstig ons order uitvoeringsbeleid kunnen handelen en niet de stappen kunnen doorlopen die wij hebben vast gesteld en ingevoerd om een optimale orderuitvoering te kunnen bieden.

De producten waarop dit beleid betrekking heeft

Dit beleid heeft betrekking op financiële producten zoals gedefinieerd in de Wet op het Financieel Toezicht, waaronder financiële instrumenten.

Plaatsen van uitvoering

Op basis van het bovenstaande hebben wij een aantal plaatsen van uitvoering geselecteerd die voldoen aan onze criteria om u in specifieke financiële producten een optimale uitvoering te kunnen bieden. Niet alle plaatsen van uitvoering die een prijs voor het desbetreffende financiële product kunnen verstrekken zijn opgenomen. Redenen voor de uitsluiting van deze plaatsen van uitvoering zijn de kosten van de verbinding met deze plaatsen of hogere kosten om orders uit te laten voeren.

Dit kan betekenen dat soms op een andere plaats van uitvoering een betere prijsnotering beschikbaar is, maar dat de totale kosten van uitvoering op die plaats in de meeste gevallen uiteindelijk tot een ongunstiger resultaat zal leiden dan op de door ons gekozen plaats van uitvoering. We zullen de plaatsen van uitvoering geregeld op basis van deze criteria evalueren (met name wanneer er wezenlijke veranderingen zijn waardoor mogelijk niet meer stelselmatig een optimale uitvoering kan worden gegarandeerd).

Samenvoeging van orders

Het algemene uitgangspunt is dat alle orders van cliënten direct ter uitvoering worden aangeboden. Waar mogelijk zullen wij orders samenvoegen met die van andere cliënten. Wij zullen dit alleen doen wanneer het onwaarschijnlijk is dat de samenvoeging van orders nadelig voor u uitvalt. Het kan evenwel niet worden uitgesloten dat samenvoeging van orders in een specifiek geval in uw nadeel werkt. Indien wij niet in staat zijn om samengevoegde orders volledig uit te laten voeren, dan worden de desbetreffende financiële instrumenten toegewezen naar rato van de omvang van de oorspronkelijke orders. Alle toewijzingen van orders door ons zullen geschieden tegen dezelfde gemiddelde koers van het uitgevoerde gedeelte van de samengevoegde order. Het samenvoegen van orders wordt met name toegepast bij orders die namens cliënten in het kader van individueel discretionair vermogensbeheer worden ingelegd.

Bewaking en wijzigingen

We zullen de kwaliteit van onze uitvoeringsregelingen bewaken en we zullen de geselecteerde plaatsen van uitvoering regelmatig controleren. Eventuele wijzigingen worden direct doorgevoerd wanneer dat noodzakelijk is. Wijzigingen van het beleid worden op onze website geplaatst. We evalueren dit beleid periodiek om te waarborgen dat wij u een optimale orderuitvoering kunnen blijven bieden.

Waarschuwing

Wanneer u voor de uitvoering van een order ons specifieke instructies geeft die afwijken van ons beleid, dan zullen wij de order, volgens uw instructies uitvoeren, tenzij wij u te kennen hebben gegeven de order niet conform uw instructies te kunnen uitvoeren. Dit kan echter betekenen dat wij niet in overeenstemming met ons uitvoeringsbeleid kunnen handelen en niet de stappen kunnen doorlopen die wij hebben vastgesteld en ingevoerd om een optimale order uitvoering te kunnen bieden.

Sluiten